Услуги

Нашият сервиз

МДМ-97 съдейства за успеха на своите клиенти чрез професионален и своевременен гаранционен и извън гаранционен сервиз на всички закупени продукти.

За качественото обслужване на клиентите сервизната база на МДМ-97 е оборудвана с необходимата специализирата измервателна апаратура и добре обучени сервизни специалисти.

МДМ-97 осигурява 24 месеца гаранционен сервиз на продаваната апаратура в сервизната си база в гр. София.
За територията страната МДМ-97 поема разходите по доставка на апаратурата до клиента, извършена от куриерски служби „Еконт“ и „Спиди“.

МДМ-97 сключва абонаментни договори за извънгаранционно поддържане на продаваната апаратура и предоставя оборотни апарати при възникване на повреда при клиента.
МДМ-97 не носи отговорност за качеството на извършени ремонтни дейностти от неупълномощени лица.

За осигуряване качеството на произвежданата медицинска техника и апарати фирмата е оборудвана със съвременна, високоефективна измервателна апаратура, Чрез нея се осъществява мониторинг и контрол на параметрите на физиотерапевтичните апарати и медицинска техника – мощност на лазерното лъчение, мощност на ултразвуковото излъчване, интензитет на магнитното поле, форма и интензитет на генерираните електрическите сигнали.

Произведените от МДМ-97 апарати и медицинска техника са лесни за усвояване и удобни за ползване от потребителите. В резултат на клинични тествания във водещи медицински институти в тях са вградени терапевтични програми. Те са разумна алтернатива на българския пазар със своето професионално техническо решение, високо качество и конкурентна цена.

Поддържайки добри партньорски връзки с други фирми (български и чуждестранни) – производители и доставчици на медицинска техника, МДМ-97 осъществява цялостно оборудване с медицинска техника на физиотерапевтични и рехабилитационни отделения, сектори и кабинети съгласно изискванията на НЗОК.

Чрез всеотдайната си  работа МДМ-97 непрекъснато доизгражда и поддържа коректни бизнес взаимоотношение със своите клиенти и партньори.

ПОРЪЧКА ЗА РЕМОНТ

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Известно ми е, че Доставчикът е администратор на лични данни. Предоставям доброволно и свободно личните си данни на Доставчика за целите на получаване на бюлетини, оферти и ценови листи от Доставчика. Декларирам, че съм запознат/а с правото си на достъп до отнасящите се до мен лични данни, както и с правото си да поискам коригирането на събраните лични данни. Декларирам, че съм запознат/а с правото си да оттегля съгласието си по всяко време. Декларирам, че съм запознат/а, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни когато личните данни са обработвани въз основа на съгласие предоставено от мен, преди то да бъде оттеглено.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 І. Общи гаранционни условия

1.„МДМ-97” ООД  дава гаранция за качеството на закупенето изделие, считано от датата на закупуването му. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.

1.1. Ако датата на закупуване не е отразена в гаранционната карта, за валидна се приема датата на производство на изделието, отразена в неговия сериен номер.

2. Тази гаранция не се отнася за :

2.1. Външни свързващи кабели, електроди, електрически лампи, предпазители и всички други принадлежности, аксесоари и консумативи, които нямат сериен номер.

2.2. Козметични повреди по външната страна на корпуса.

2.3. Нормално износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормалната (предписана) експлоатация (ултразвукови озвучители, магнитни индуктори, и др.) 

3. В случай на дефект:

3.1. Изделието се изпраща до сервиза по куриер за сметка на Клиента след съгласуване със сервизен специалист на фирма „МДМ-97”-ООД.

3.2.  Изделието се изпраща в сервизната база  след изпълнение на дейностите по точка „Поддържане”  от „Ръководството за потребителя”. В противен случай същите  се извършват в сервиза срещу заплащане от Клиента,  съгласно ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

3.3. Изделието се доставя в сервизната база и обратно само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства.

3.4. Изделието се изпраща от Клиента заедно с копие на „Гаранционната карта” и  попълнена „Поръчка за ремонт”, съдържаща:

 1.Описание в свободен текст на дефекта , коментар на характера ,периодичността и условията при които се проявява .

2.Адрес, телефон и e-mail за обратна връзка с  оператора на изделието констатирал дефекта.

3.Данни за издаване на фактура.

„Поръчката за ремонт”  може да попълните тук.

* Забележка: Изделие, изпратено без необходимата информация води до затруднения при откриване и отстраняване на възникналите дефекти. Този ремонт се класифицира с нисък приоритет на изпълнение.

3.5. Изделието се връща обратно  до клиента с куриерска фирма одобрена и за сметка на „МДМ-97” ООД.

3.6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

4. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

4.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация, посочени в „Ръководството за потребителя” на изделието.

4.2. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

4.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

4.4. Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, прах в голяма степен, насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани необходими грижи за изделието.

4.5. Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в резултат на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.),

4.6. Дефекти получени в резултат на токови удари или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на сервиза.

4.7.Не погасени задължения на Клиента  по предишните ремонти или просрочени вноски по договори за изплащане;

 

ІІ. Общи извънгаранционни условия

1. В случай на извънгаранционен дефект изделието се доставя в сервизната база за сметка на Клиента чрез куриерска служба или чрез заявен транспорт от фирма „МДМ-97”-ООД, като доставката се заплаща по Ценоразпис за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2. Ако при диагностиката на изделието се установи:

2.1. Неизправност, за която стойността на отстраняването й е по-голяма от 100 лв (с ДДС), същата се съгласува с Клиента и ремонтът продължава след неговото съгласие;

2.2.  В случай, че Клиентът откаже извършването на ремонта, същият заплаща стойността на извършената диагностика по ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2.3.  Стандартен срок за диагностика – до 48 часа след доставяне на изделието в сервиза на фирма „МДМ-97”-ООД,

3. Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно унищожаване.

4. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и необходимостта от доставка на други резервни части, които сервизът не поддържа на склад. Максимален срок – 30 дни.

5. При връщане на изделието  след ремонт, Клиентът заплаща  стойността на ремонта с наложен платеж.

6. Изделието се връща на Клиента с „Протокол за ремонт”, в който се описва вида на ремонта и срока на гаранцията и е неразделна част от Приемно -предавателния  протокол. Гаранцията се отнася само за извършеният ремонт. 

ГАЛЕРИЯ
Scroll Up