Общи условия

( 0 )
Посещения: 2368

 

 І. Общи гаранционни условия

1.„МДМ-97” ООД  дава гаранция за качеството на закупенето изделие, считано от датата на закупуването му. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в упълномощена сервизна база.

1.1. Ако датата на закупуване не е отразена в гаранционната карта, за валидна се приема датата на производство на изделието, отразена в неговия сериен номер.

2. Тази гаранция не се отнася за :

2.1. Външни свързващи кабели, електроди, електрически лампи, предпазители и всички други принадлежности, аксесоари и консумативи, които нямат сериен номер.

2.2. Козметични повреди по външната страна на корпуса.

2.3. Нормално износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормалната (предписана) експлоатация (ултразвукови озвучители, магнитни индуктори, и др.) 

3. В случай на дефект:

3.1. Изделието се изпраща до сервиза по куриер за сметка на Клиента след съгласуване със сервизен специалист на фирма „МДМ-97”-ООД.

3.2.  Изделието се изпраща в сервизната база  след изпълнение на дейностите по точка „Поддържане”  от „Ръководството за потребителя”. В противен случай същите  се извършват в сервиза срещу заплащане от Клиента,  съгласно ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

3.3. Изделието се доставя в сервизната база и обратно само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства.

3.4. Изделието се изпраща от Клиента заедно с копие на „Гаранционната карта” и  попълнена „Поръчка за ремонт”, съдържаща:

 1.Описание в свободен текст на дефекта , коментар на характера ,периодичността и условията при които се проявява .

2.Адрес, телефон и e-mail за обратна връзка с  оператора на изделието констатирал дефекта.

3.Данни за издаване на фактура.

„Поръчката за ремонт”  може да попълните тук 

* Забележка: Изделие, изпратено без необходимата информация води до затруднения при откриване и отстраняване на възникналите дефекти. Този ремонт се класифицира с нисък приоритет на изпълнение.

3.5. Изделието се връща обратно  до клиента с куриерска фирма одобрена и за сметка на „МДМ-97” ООД.

3.6. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

4. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

4.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация, посочени в „Ръководството за потребителя” на изделието.

4.2. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

4.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

4.4. Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, прах в голяма степен, насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани необходими грижи за изделието.

4.5. Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в резултат на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.),

4.6. Дефекти получени в резултат на токови удари или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на сервиза.

4.7.Не погасени задължения на Клиента  по предишните ремонти или просрочени вноски по договори за изплащане;

 

ІІ. Общи извънгаранционни условия

1. В случай на извънгаранционен дефект изделието се доставя в сервизната база за сметка на Клиента чрез куриерска служба или чрез заявен транспорт от фирма „МДМ-97”-ООД, като доставката се заплаща по Ценоразпис за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2. Ако при диагностиката на изделието се установи:

2.1. Неизправност, за която стойността на отстраняването й е по-голяма от 100 лв (с ДДС), същата се съгласува с Клиента и ремонтът продължава след неговото съгласие;

2.2.  В случай, че Клиентът откаже извършването на ремонта, същият заплаща стойността на извършената диагностика по ценоразписа за извънгаранционно обслужване на сервиза.

2.3.  Стандартен срок за диагностика - до 48 часа след доставяне на изделието в сервиза на фирма „МДМ-97”-ООД,

3. Частите, заменени при ремонта остават в сервиза за по-нататъшно унищожаване.

4. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и необходимостта от доставка на други резервни части, които сервизът не поддържа на склад. Максимален срок – 30 дни.

5. При връщане на изделието  след ремонт, Клиентът заплаща  стойността на ремонта с наложен платеж.

6. Изделието се връща на Клиента с „Протокол за ремонт”, в който се описва вида на ремонта и срока на гаранцията и е неразделна част от Приемно -предавателния  протокол. Гаранцията се отнася само за извършеният ремонт.